ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಂದ ಶ್ರೀಧನ್ವಂತರಿ ಕಥಾ.

ಸ್ಥಳ: ರಾಯಲ್ ಸೆನೆಟ್, ಅರಮನೆ ಮೈದಾನ ಬೆಂಗಳೂರು.
ಕಾಲ: ಸಂಜೆ 5 ರಿಂದ 9.
ಶ್ರೀಧನ್ವಂತರಿ ಕಥಾ ನೇರಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ,

Live |

Facebook Comments