ಬೆಂಗಳೂರು. ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀನಗರದ ಮುನಿವೆಂಕಟಯ್ಯ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ವರ್ಣಮೈತ್ರಿ ಕಲಾ ಉತ್ಸವ.
Photo: Gowtam B K, Sri Parivara

Facebook Comments