ಶ್ರೀಗಳವರು ಸಂಪೆಕಟ್ಟೆ ವಲಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಆಶೀರ್ವಚನ.

[audio:DailyPravachana/sampekatte_20_5_2011.mp3]
Facebook Comments