ಹರೇರಾಮ.
ದಿನಾಂಕ 9.1.2015 ರಂದು ಹೊಸನಗರಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರೀಸೌಂದರ್ಯಲಹರೀ ಹವನ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಚಕ್ರಆರಾಧನಾಂಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗುರುಗಳ ಅಮೃತಸಿಂಚನ.

~

ಶ್ರೀಶ್ರೀ ಆಶೀರ್ವಚನ:

Embed:

Facebook Comments