LIVE Channel

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

Newsletter

Time, The Divine Cure

Author: ; Published On: ಗುರುವಾರ, ಮೇ 12th, 2011;

Switch to language: ಕನ್ನಡ | English | हिंदी         Shortlink:

Once there lived a king who was an idiot. His wife, the
queen, delivered a baby girl. The king was thrilled. He
rushed to the labour room to look at the baby. He had imagined
his daughter to be a beautiful girl with long hair and pearl
like teeth. But, the hairless toothless baby shocked him.

The foolish king thought that his daughter was deformed
by a strange disease. He ordered the royal physician to
diagnose the disease and cure the baby of its illness within
three days.

The doctor feared that if he did not obey the king, he would
lose his head. He rushed to his Guru and sought his help. The
Guru asked the doctor not to worry and accompanied him
to the palace.

After examining the baby, the Guru realized that it was the
king who had to be treated and not the baby. He told the
King:

“Oh Lord, I will transform your daughter into the most
beautiful girl in the world. But, it will take a few years to do
this. I will treat her on one condition that no one should see
her till the treatment is over”

The king agreed and the Guru took the baby with him to his
hermitage.

After sixteen long years, one fine day, the Guru came to the
palace with a beautiful girl. The king could not believe his
eyes and as he gazed at his daughter, he asked the Guru in
great wonder:

“Oh learned man, what divine medicine did you give my
daughter?”

The Guru replied: “Time, is the wonder medicine which
has changed your hairless toothless baby into a beautiful lady.
It is the only divine medicine which can work this magic.”

Time changes a child into a youth; a youth into an old man;
an emperor into a beggar; and a poor man into a wealthy
person.

Many problems which cannot be solved by man can be
resolved by Time. Instead of worrying over problems which
have no easy solutions, shall we leave them to Time, the
divine healer?

19 Responses to Time, The Divine Cure

 1. Jayashree Neeramoole

  ಗುರುಚರಣಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು…

  ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದೊಂದು ಬಿಡಿಸಲಾರದ ಒಗಟು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನಿಸುತ್ತಿದೆ…

  [Reply]

  Sri Samsthana Reply:

  ಕೇಳಿ,
  ಯಥಾಸಾಧ್ಯ ಉತ್ತರಿಸುವೆವು…

  [Reply]

  Jayashree Neeramoole Reply:

  ಗುರುಚರಣಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು…

  ಎಲ್ಲವೂ ವಿಧಿಯಾಟದಂತೆ, ಪೂರ್ವಕರ್ಮಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಸಮಯ ಬಂದಾಗಲೇ ಆಗುವುದು ಅಲ್ಲವೇ? ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸು ಬರಬೇಕಾದರೂ ಅವನಿಚ್ಹೆಯಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು… ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು… ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲೂ ತಿಳಿಯದಂತ ಒಗಟು ಇದು…

  [Reply]

  Sri Samsthana Reply:

  ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಕರ್ಮಗಳೇ ಅಲ್ಲವೇ ಮುಂದೆ ಪೂರ್ವಕರ್ಮಗಳೆನಿಸುವುದು..?

  ಪುರುಷಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಥಾನವಿದ್ದೇ ಇದೆ..

  [Reply]

  Jayashree Neeramoole Reply:

  ಗುರುಚರಣಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು…

  ಸತ್ಸಂಗವು ಪಾಪಗಳನ್ನು,ದುಃಖಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ… ಸತ್ಸಂಗವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲವೇನೋ… ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಗುರುದೇವಾ…

  [Reply]

  Raghavendra Narayana Reply:

  You may want to check PURUSHARTHA pravachana given during Chaturmasya.
  .
  Shri Gurubhyo Namaha

  [Reply]

  Raghavendra Narayana Reply:

  It is actually, Daiva – Purusha Prayatna Pravachana.
  http://hareraama.in/av/audio/chaturmasya10/daiva-purusha-prayatna-09-aug-2010/
  .
  Shri Gurubhyo Namaha.

  [Reply]

  Jayashree Neeramoole Reply:

  ಗುರುಚರಣಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು…

  ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು…

  [Reply]

 2. Raghavendra Narayana

  Always wonder about Time.
  Time has seen so many hearts, so many minds yet all fingerprint eye-print thoughts looking-at-life making-the-moves are unique, yet footprint everyone leave behind is unique.
  Time is the real man when we talk about SAKSHI BHAVA. Time just does not attach to anything – take even a small pause – break even a little.
  Nobody nothing is bigger than Time, for everything there is an end, only Paramathma who is KALATHEETHAHA is bigger than Time.
  .
  Shri Gurubhyo Namaha

  [Reply]

 3. Raghavendra Narayana

  Yes, Time is the healer, countless wounds and pains are healed by “Time, The Divine Cure”.
  Is it God creating the pains and coming again in Divine form to cure..?
  When God is THATASTHA where is the question of wounds and pains..?
  When God himself is Maya, for us, question of wounds and pains is always there..?
  .
  Shri Gurubhyo Namaha

  [Reply]

  Sri Samsthana Reply:

  Wounds, pains & cures are always there..

  [Reply]

 4. Sharada Jayagovind

  Hareraama Samsthana

  why do we divide Time into past, present and future? Is this not an illusion?
  What is Time?
  pranamagalu

  [Reply]

  Sri Samsthana Reply:

  ಮಾಯೆ..

  [Reply]

 5. ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿ...

  ಗುರುತ್ವಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಾಲದ ಕೈಲಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರೆ ಪರಿಹಾರ ತಾನಾಗೇ ದೊರೆಯುವುದು
  ಅಲ್ಲವೇ ಗುರುಗಳೇ?

  [Reply]

  Sri Samsthana Reply:

  ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದುದನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದು ಸರಿ..!

  [Reply]

 6. shwetha m shasthry

  ಸಮಸ್ಯೆಯು ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಸಮಯದೊ೦ದಿಗೆ ಸಹನೆಯು ಅತೀ ಅವಶ್ಯವಲ್ಲವೇ?……….

  [Reply]

  Sri Samsthana Reply:

  ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಸಹನೆ ಬೇಕು..
  ಅಂದರೆ ಸಮಯವನ್ನು ಸಹಿಸುವ ಸ್ವಭಾವ-ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಬೇಕು..

  [Reply]

  shwetha m shasthry Reply:

  ಹರೇರಾಮ…

  [Reply]

 7. shreelatha ganesh hegde

  ನಿಜ ಆದರೆ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಮೇಲಿರುವ ನ೦ಬಿಕೆಯೇ ೧೬ ಸ೦ಮತ್ಸರ ಸಹನೆಯಿ೦ದ ಇರುವ೦ತೆ ಮಾಡಿದ್ದು.

  [Reply]

Leave a Reply

Highslide for Wordpress Plugin