ಸಾಗರ, ಚಿಕ್ಕಬಿಲಗುಂಜಿ ನಾಗೇಂದ್ರರಾವ್ ಅವರ ಮೆನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾವಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು

Facebook Comments