ಸಿದ್ದಾಪುರದ ಸಿದ್ದಿವಿನಾಯಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಶಂಕರ ಪಥ’ ಗ್ರಂಥದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ, ವಿಷ್ಣುಷಟ್ಪದೀ ಸಿಡಿ, ಕೈಪಿಡಿ ಹಾಗೂ ಗೋಮಹತಿ ನಾಟಕದ ಲೋಕಾರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫೋಟೋಗಳು.

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಗೌತಮ್ ಬಿ.ಕೆ

Facebook Comments