ಹರೇರಾಮ,

ದಿನಾಂಕ ೦೪-೦೫-೨೦೧೫ ರಂದು ಹುಕ್ಕಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಭಾವಪೂಜೆಯು ದಿನಾಂಕ ೦೯-೦೫-೨೦೧೫ ರಂದು ಮತ್ತು
ದಿನಾಂಕ ೦೬-೦೫-೨೦೧೫ ರಿಂದ ೧೦-೦೫-೨೦೧೫ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ರಾಮಕಥೆಯು ದಿನಾಂಕ ೧೦-೦೫-೨೦೧೫ ರಂದು
ನಡೆಯಲಿದೆ.

Facebook Comments