ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೦೫
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೪೬
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ಅಷ್ಟಮಿ
ಭಿಕ್ಷಾ ಸೇವೆ- ಸಾಯಿ ಕಿರಣ ಕೊಟೆ, ಸುಳ್ಯ

೧೧-೩೦ ರಿಂದ ೧-೦೦ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಫಲ
ಸಮರ್ಪಣೆ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.
೧-೩೦ ರಿಂದ ೨-೧೦ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಭೇಟಿ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಪುತ್ತೂರು
೨-೧೫ ರಿಂದ ೩-೫೦ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಭೇಟಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕೊಳ್ಯೂರು
೩-೫೫ ರಿಂ೪-೦೫ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಕ್ಕಾಂಗೆ
ಮುಕ್ಕಾಂ-ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಿಕೇತನ ದೈಯಿಗುಳಿ ಮುಡಿಪು

Facebook Comments