ಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರುಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ
ದೇಶ: ಅಶೋಕಾವನ – ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರಗೋಕರ್ಣ
ಕಾಲ: ವಿಕೃತಿ ಸಂವತ್ಸರದ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಶುಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮೀ ಸೋಮವಾರ
ದಿನಾಂಕ: 13-12-2010

Facebook Comments