ದತ್ತಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ ಉತ್ಸವ ಸಭೆ.         

ದೇಶ: ಯಲ್ಲಾಪುರ
ಕಾಲ: ವಿಕೃತಿ ಸಂವತ್ಸರದ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ದಶಿ , ಸೋಮವಾರ
ದಿನಾಂಕ: 20-12-2010

Facebook Comments