ಗೋಕರ್ಣ ಮಂಡಲದ ಸಮಸ್ತ ಶಿಷ್ಯರ ಕೂಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಕರಾರ್ಚಿತ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಾರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ.
ತಾ. ೦೮-೧೧-೨೦೧೦, ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಾಲಯ, ಚೊಕ್ಕಾಡಿ, ಸುಳ್ಯ, ದ.ಕ.

Facebook Comments