ಶ್ರೀ ವಿಕೃತಿ ಸಂವತ್ಸರದ ಅಶ್ವೀಜ ಶುಕ್ಲ ಪಾಡ್ಯದಿಂದ  ಅಶ್ವೀಜ ಶುಕ್ಲ ನವಮಿ ಪರ್ಯಂತ
ದಿನಾಂಕ: 08-10-2010 ರಿಂದ 16-10-2010 ವರೆಗೆ. ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀರಾಮಶ್ರಮ, ಬೆಂಗಳೂರು

Facebook Comments