ಶ್ರೀ ಶಾರದಾರಾಧನಮ್, ಪೂರ್ವಛಾತ್ರ ಸಂಗಮ, ಗಣಕ ಘಟಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಛಾತ್ರೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ದೇಶ: ಶ್ರೀಭಾರತೀ ಗುರುಕುಲಮ್,  ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠ, ಹೊಸನಗರ
ಕಾಲ: ವಿಕೃತಿ ಸಂವತ್ಸರದ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶಿಯಿಂದ, ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ದಶಿ
ದಿನಾಂಕ: 01-01-2011 – 03-01-2011

Facebook Comments