9-1-2013
ಕೈರಂಗಳ – ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಗಣಪತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಮಕಥೆಯ ಐದನೇ ದಿನ.

Facebook Comments