ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆಯ ಕುರಿತಾದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಧೆಗೊಳಗಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರಮಠದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ದಿನ ರದ್ದುಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮಠದ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿತ್ತು:

13-sep-2016

Facebook Comments