ಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯ ಶ್ರೀಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಭಾರತೀಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಆರಾಧನ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಸಂಸ್ಥಾನದವರು ಮಾಡಿದ ಆಶೀರ್ವಚನ

[audio:Aradhane/araadane.mp3]
Facebook Comments