30-ನವೆಂಬರ್-2014: ಐತಿಹಾಸಿಕ 13 ಕೋಟಿ ರಾಮತಾರಕ ಜಪಾನುಷ್ಠಾನದ ದಿನದಂದು ಶಿಷ್ಯಕೋಟಿಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಆಶೀರ್ವಚನ.

https://soundcloud.com/hareraama/srisri-asheervachana-rama-taraka-japa

Facebook Comments