ಗಿರಿನಗರದ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧನಾ ಪಂಚಕದ ಬಗೆಗೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಗಳವರ ವಚನಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವಚನ ಧಾರೆ – Video.

Link

Click here (www.youtube.com/watch?v=h9hQHgMMJYM&list=PLHoR70FoXu669I5YO3SbmGsCLAGwOF1k2) to watch Video Playlist, collection of Pravachanas on “Sadhana Panchaka” by Sri Sri Raghaveshwara Bharati Mahaswamiji, at Sri Ramashrama – Girinagara.

Facebook Comments