|| ಹರೇರಾಮ ||

ಸಮಸ್ತ ಶಿಷ್ಯಕೋಟಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ-ಬೆಳಗಿನ ಹಬ್ಬ “ದೀಪಾವಳಿಯ” ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದಗಳು.
ಜ್ಯೋತಿಯೆಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಯಣವು ಮಂಗಲಮಯವಾಗಲಿ..

ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ |
ತಮಸೋಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ |
ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ ||
ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ||

deepavali-wish-2016

 

Facebook Comments Box