ಬೆಳಗಿನ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ, ಪರ್ವದಿನ ದೀಪಾವಳೀ ಶುಭಾವಸರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಶಿಷ್ಯಕೋಟಿಗೆ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದಗಳು.

ಬೆಳಕಿನ ಭಾ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಧೀ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲಿ..

 

 

Facebook Comments