ನಗುವ ಕಂದನ...

ನಗುವ ಕಂದನ ತುಟಿಯು ಹವಳದ ಕುಡಿಯಂಗ
ಕುಡಿಹುಬ್ಬು ಬೇವಿನೆಸಳಂಗ|
ಕುಡಿಹುಬ್ಬು ಬೇವಿನೆಸಳಂಗ ಕಣ್ಣೋಟ
ಶಿವನ ಕೈ ಅಲಗು ಹೊಳೆದ್ ಹಾಂಗ||


Source: Sri’s Collection

Facebook Comments Box