ಹಲ್ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡ ಕಳಶ ಸ್ಥಾಪನ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಆಶೀರ್ವಚನ.

[audio:DailyPravachana/halkare kalasha sathapane13.5.11.mp3]
Facebook Comments