ಮುಡಿಪು ವಲಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಆಶೀರ್ವಚನ.

[audio:DailyPravachana/Mudipu Valayasabhe_26-05-11.mp3]
Facebook Comments