ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದ ಕೊನೆಯ ದಿನ (19-ಸೆಪ್ಟಂಬರ್-2013) ಮಾಣಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ನೆಡೆದ ಕಿರೀಟೋತ್ಸವ, ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ, ದಂತಸಿಂಹಾಸನಾರೋಹಣದ ವಿಡೀಯೋ.

Facebook Comments