ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಾಮಕಥಾ ದ್ವನಿಸುರುಳಿ


Day (Date) Parts Audio Download
Day-1 (24-May-2013)
Part 1 [audio:Ramakatha/Hubli_2013/Day_1_Part_1.mp3] Link
Part 2 [audio:Ramakatha/Hubli_2013/Day_1_Part_2.mp3] Link
Part 3 [audio:Ramakatha/Hubli_2013/Day_1_Part_3.mp3] Link
Day-2 (25-May-2013)
Part-1 [audio:Ramakatha/Hubli_2013/Day_2_Part_1.mp3] Link
Part-2 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya2013_2/Day_2_Part_2.mp3] Link
Part-3 [audio:Ramakatha/Hubli_2013/Day_2_Part_3.mp3] Link
Part-4 [audio:Ramakatha/Hubli_2013/Day_2_Part_4.mp3] Link
Day-3 (26-Aug-2013)
Part 1 [audio:Ramakatha/Hubli_2013/Day_3_Part_1.mp3] Link
Part 2 [audio:Ramakatha/Hubli_2013/Day_3_Part_2.mp3] Link
Part 3 [audio:Ramakatha/Hubli_2013/Day_3_Part_3.mp3] Link
Part 4 [audio:Ramakatha/Hubli_2013/Day_3_Part_4.mp3] Link
Day-4 (27-May-2013)
Part 1 [audio:Ramakatha/Hubli_2013/Day_4_Part_1.mp3] Link
Part 2 [audio:Ramakatha/Hubli_2013/Day_4_Part_2.mp3] Link
Part 3 [audio:Ramakatha/Hubli_2013/Day_4_Part_3.mp3] Link
Part-4 [audio:Ramakatha/Hubli_2013/Day_4_Part_4.mp3] Link
Part-5 [audio:Ramakatha/Hubli_2013/Day_4_Part_5.mp3] Link
Day-5 (28-May-2013)
Part-1 [audio:Ramakatha/Hubli_2013/Day_5_Part_1.mp3] Link
Part-2 [audio:Ramakatha/Hubli_2013/Day_5_Part_2.mp3] Link
Part-3 [audio:Ramakatha/Hubli_2013/Day_5_Part_3.mp3] Link
Part-4 [audio:Ramakatha/Hubli_2013/Day_5_Part_4.mp3] Link
Part-5 [audio:Ramakatha/Hubli_2013/Day_5_Part_5.mp3] Link
Facebook Comments