ಗೋ ವಿಶ್ವ ಇ-ಪತ್ರಿಕೆಯ ೩ನೆಯ ಸಂಚಿಕೆ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ:

ಗುರು ಸಂದೇಶ
ಮಾಸದ ಗೋವು – ಕಂಗಾಯಂ

ಭಾರತೀಯ ಗೋವಿನ ಚರ್ಮ

ದೇಸೀ ಹಸುಗಳು – ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸೂಕ್ತಶಕ್ತಿ

ಗೋಮೂತ್ರ ಮೂಲದ ಶೋಧನೆಗೆ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ

ಅಮೃತವೇ ವಿಷವಾದಲ್ಲಿ

ಒಂದು ಹಸು = ಒಂದು ಲಕ್ಷ  ರುಮಾಯಿ ಉತ್ಪನ್ನ

go-vishva-knd-03

Facebook Comments