ಹರೇರಾಮ,

Title Play Download
ಆಶೀರ್ವಚನ [audio:Pravachana2015/sarvajna-valayotsava.mp3] Link


ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀಕೋದಂಡರಾಮಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರ್ವಜ್ಞವಲಯ ಸಭೆಯ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು :

Facebook Comments