ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಗಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು ಶ್ರೀಚೌಡೇಶ್ವರೀದೇವಿಗೆ ನಡೆದ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಸಂತ ಸರ್ವಹಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು:

Facebook Comments