ಹರೇರಾಮ,

ಕುಮಟ, ಹೊಸಾಡ ಅಮೃತಧಾರಾ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗೋಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಜೀವನದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು:

Facebook Comments