ಕಾಮದುಘಾ – ಗೋಮಹೋತ್ಸವ – Gou Mahotsava: 15/01/2016

ಜೀವ ರಾಶಿಗಳ ಜನನಿ – ಧರಣಿಯ ಧಾರಿಣಿ – ಗೋಮಾತೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ,

ಕಾಮದುಘಾ – ಗೋಮಹೋತ್ಸವ Kamadugha – Gou Mahotsava

Sri Bharati Vidyalaya – Bengaluru
15-01-2016, 8am till 8pm

12377657_1258825547464594_6796498436434439088_o

1274174_1258825544131261_3197960026605580328_o

Facebook Comments