18-01-2015 : ಕೆಕ್ಕಾರು ಶ್ರೀರಘೂತ್ತಮಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳವರ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಹಸ್ರಾಧಿಕಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ದೇಶಭಂಡಾರಿ ಸಮಾಜದ ಸಮಾವೇಶ.

ಶ್ರೀಶ್ರೀಗಳ ಆಶೀರ್ವಚನ:

Title Play Download
ಆಶೀರ್ವಚನ Link

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಗೌತಮ್ ಬಿ.ಕೆ

Facebook Comments