20 ಆಗಸ್ಟ್ 2010
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭಃ ಹೃದಯ ಪರಿಶುದ್ದವಾಗದೇ ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಿಲ್ಲ

Facebook Comments Box