ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ 16-10-2012ರಂದು ಶಿರಸಿ ಅ೦ಬಾಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಅ೦ಬಾಕಥಾದ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳು

Facebook Comments