19-ಡಿಸೆಂಬರ್-2014: ಗುರುಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಅಚಲ ನಿಷ್ಠೆ ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹವ್ಯಕ ಮಹಾಮಂಡಲವು ನೀಡಿದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ.

Media_Release

Download: http://hareraama.in/wp-content/uploads/2014/12/Media_Release.png

Facebook Comments