ದಿನಾಂಕ ೧೪-೧೨-೨೦೧೦
ಸುರ್ಯೊದಯ ೬-೪೭
ಸುರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೦೦
ಪಕ್ಷ -ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ-ಅಷ್ಟ್ತಮಿ
೧೧-೩೦ ರಿಂದ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
೨-೩೦ ರಿಂದ ೩-೩೦ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್
೩-೪೫ ರಿಂದ ೪-೩೦ ಉಪಾದಿವಂತ ಮಂಡಲ ದ ಮೀಟಿಂಗ್

Facebook Comments