ಸುರ್ಯೊದಯ ೬-೪೧
ಸುರ್ಯಾಸ್ತ ೫-೫೭
ತಿಥಿ-ಚತುರ್ದಶಿ
ಪಕ್ಷ-ಕ್ರಷ್ನ್ನ
೨-೦೦ ರಿಂದ ೫-೦೦ ಪ್ರವಚನ  ವಿಷಯ-ವಾಲ್ಮಿಕಿರಾಮಾಯಣ

ಮುಕ್ಕಾಂ- ಪನ್ನಲಾಲ್ ಗೊಶಾಲೆ ಜೊಧಪುರ

Facebook Comments