ಸೂರ್ಯೋದಯಃ 6.52

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :8.21

ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ

ತಿಥಿ-ಅಮವಾಸ್ಯೆ

ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ -ಕೊಯಿಕೊಡ್  ಹವ್ಯಕ ದ ಪರವಾಗಿ

11.00 ರಿಂದ  ತಳಿ ಮಹಾದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನ , ಮಹಾಗಣಪತಿ,ನಾದಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಳಿಗೆ  ಭೇಟಿ.

1.00 ರಿಂದ- ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ

ಮುಕ್ಕಾಂಗೆ ಪ್ರಯಾಣ

ಮುಕ್ಕಾಂ – ಕಣ್ಣೂರು ರಾಮಕ್ರಷ್ಣ ಅಜಕ್ಕೊಡ್

Facebook Comments