ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೧೧
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೫೭
ಪಕ್ಷ-ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ-ಚೌತಿ
೧೨-೧೫ ರಿಂದ ೧-೦೦ ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ , ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
೨-೦೦ ರಿಂದ ಕೇಂದ್ರಿಯ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

Facebook Comments