೧೧.೩೦ ರಿಂದ ೧೨.೦೦ – ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ದರ್ಶನ
೧೨.೦೦ ರಿಂದ ೧೨.೫೫ – ಸಂಪೆಕಟ್ಟೆ ಮಠ ಭೇಟಿ
೧೨.೫೫ ರಿಂದ ೩.೩೫ – ವರದಳ್ಳಿ ಭೇಟಿ
ಮುಕ್ಕಾಂ ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ

ಮುಕ್ಕಾಂ – ಶ್ರೀಧರ ಭಟ್ ಕಲ್ಸೆ

Facebook Comments