ಸೂರ್ಯೋದಯಃ 6.35
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಃ 6.30
ಪಕ್ಷಃ ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿಃ ನವಮಿ
ಭಿಕ್ಷಾ ಸೇವೆಃ ಪ್ರಕಾಶ ಗಣಪತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
11.45 ರಿಂದ 1.45- ಸಭೆ
ಅರ್.ವಿ. ಭಟ್ ಹಾಗೂ ದೇವೀ ಮನೆ ಭೇಟಿ
ಮುಕ್ಕಾಂ ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ
ಮುಕ್ಕಾಂ – ಗಣಪತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್, ಮಳೆಗದ್ದೆ

Facebook Comments