ಸೂರ್ಯೋದಯ- ೬.೪೧
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ- ೬.೩೯
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ಪ್ರಥಮ
ಭಿಕ್ಷಾ ಸೇವೆ-ಜೀವನ್ ಲಾಲ್ ಪಟೇಲ್ ರಾಜ್ ಕೋಟ್ ಇವರಿಂದ ಸರ್ವ ಸೇವೆ
ಪ್ರಥಮ ದಿನದ ರಾಮ ಕಥಾ ಸೇವಾಕರ್ತರು ಮೂರೂರು ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್
೧.೩೦ ಗೆ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಾನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ, ದರ್ಶನ
೧.೫೦ ರಿಂದ ೨.೩೦ ವರೆಗೆ ರಾಮಾಯಣಜೀ ಉತ್ಸವ, ಪಾದಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಸೇವಾಕರ್ತರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
೨.೩೦ ಯಿಂದ ೫.೩೦ ವರೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ದಿನದ ರಾಮಕಥಾ

Facebook Comments