ಸೂರ್ಯೋದಯ- ೬.೪೧
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ- ೬.೩೯
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ದ್ವಿತೀಯ
ಭಿಕ್ಷಾ ಸೇವೆ-ಭೀಮೇಶ್ವರ್ ಜೋಷಿ ಕುಟುಂಬದವರು, ಹೊರನಾಡು, ಇವರಿಂದ ಸರ್ವ ಸೇವೆ
೨.೦೦ ರಿಂದ ೨.೩೦ ವರೆಗೆ ಸೇವಾಕರ್ತರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
೨.೩೦ ಯಿಂದ ೫.೩೦ ವರೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ರಾಮಕಥಾ

Facebook Comments