ಸೂರ್ಯೋದಯ- ೬.೦೬
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ‍- ೫.೩೩
ಪಕ್ಷ- ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ಷಷ್ಠಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ- ರಾಮಕಿಷನ್ ಅಗರವಾಲ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತ
೧೧.೩೦ ರಿಂದ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ, ತೀರ್ಥ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
೨.೧೫ ರಿಂದ ೫.೩೦”ಶ್ರೀರಾಮಕಥಾ”

Facebook Comments