ಸೂರ್ಯೋದಯ- ೬.೦೬
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ- ೫.೩೩
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ಸಪ್ತಮಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಮಹಾವೀರ ಸೋನಿಕ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
೧೧.೩೦ ರಿಂದ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ, ತೀರ್ಥ,ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
೨.೧೫ ರಿಂದ ೫.೩೦ “ಶ್ರೀ ರಾಮಕಥಾ”

Facebook Comments