ಸೂರ್ಯೋದಯ- ೬.೦೫
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ- ೫.೩೪
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ಅಷ್ಟಮಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಲಕ್ಶ್ಮೀಜಿ ದಾನುಕ ಕೋಲ್ಕೋತ
೧೧.೩೦ ರಿಂದ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ, ತೀರ್ಥ,ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
೨.೩೦ ರಿಂದ ೫.೩೦ “ಶ್ರೀರಾಮ ಕಥಾ”

Facebook Comments