ಸೂರ್ಯೋದಯ- ೬.೦೪
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ- ೬.೩೪
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ನವಮಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ರಾಧೇಶ್ಯಾಮ್ ಅಗರವಾಲ್ ಕೋಲ್ಕೋತ
೧೧.೩೦ ರಿಂದ ೧೨.೦೦ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ, ತೀರ್ಥ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
೨.೩೦ ರಿಂದ ೬.೦೦ “ಶ್ರೀ ರಾಮಕಥಾ” ಹಾಗು ಶ್ರೀರಾಮಕಥಾ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಕೆ. ಎಸ್ ವರ್ಮರವರು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

Facebook Comments