ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೧೮
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೫೪
ಪಕ್ಷ-ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ-ಪಾಡ್ಯ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಟಿ ಶ್ಯಾಂ ಭಟ್ಟ, ಬೆಂಗಳೂರು
೧೨-೩೦ ರಿಂದ ೧-೪೫ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಪಾದಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ,ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ, ಆಶೀರ್ವಚನ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.

Facebook Comments