|| Hare Raama ||

Tour programme of Shrimajjagadgurushankaracharya Shree Shree Raghaveshwarabharathi Mahaswamiji of ShriRamachandrapuramath for the Month of January 2013

Date

Place of Halt

01/1/2013

N.Gopalakrishna Bhat Naykapu, Yedanadu po, Kasaragod Taluk, Kerala

02/1/2013

Venkataramana Bhat, Kudreppadi, Mayippadi po. Kasaragod Taluk, Kerala

03/11/2012

Eeshvara Bhat,Manjalagiri,Kutkunja Grama,Sulya Taluk, D.K

04/1/2013

Tekkunja Rajaram Bhat, Kodakkallu Mane,Kurnadu Grama, Bantwala Taluk

05/1/2013

Tekkunja Rajaram Bhat, Kodakkallu

06/1/2013

Tekkunja Rajaram Bhat, Kodakkallu,

07/1/2013

Tekkunja Rajaram Bhat, Kodakkallu,

08/1/2013

Tekkunja Rajaram Bhat, Kodakkallu, Bantwala Taluk

09/1/2013

Tekkunja Rajaram Bhat, Kodakkallu,

10/1/2013

Seetarama Bhat, Kundapur.

11/1/2013

Vidyaranya pathashale, Kekkaru

12/1/2013

Vidyaranya pathashale, Kekkaru

13/1/2013

Vidyaranya pathashale, Kekkaru

14/1/2013

Nanditale Manjunatha Rao Sagara Taluk, Shimoga Dist

15/1/2013

Rmamurty Jois, Kondibail, Koppa Taluk, Chikkamagaluru Dist.

16/1/2013

Rmamurty Jois, Kondibail, Koppa Taluk, Chikkamagaluru Dist.

17/1/2013

G.Bhimeshvara Joshi, Kalasa

18/1/2013

G.Bhimeshvara Joshi, Kalasa

19/1/2013

Shree Bharathi College Nantooru. Mangalore

20/1/2013

Shree Bharathi College Nantooru. Mangalore

21/1/2013

Shree Bharathi College Nantooru. Mangalore

22/1/2013

Shree Bharathi College Nantooru. Mangalore

23/1/2013

Shree Bharathi College Nantooru. Mangalore

24/1/2013

Shree Bharathi College Nantooru. Mangalore

25/1/2013

Shree Bharathi College Nantooru. Mangalore

26/1/2013

Champakapura. Sampekatte

27/1/2013

Mangalore

28/1/2013

Manish, Ahmadabad

29/1/2013

Ahmadabad

30/1/2013

Anand Rathi. Jodhpur

31/1/2013

Anand Rathi. Jodhpu

Contact Persons :

Sri Shriharsha Jois – 9449595203
Sri Raghavendra Madhyastha – 9449595204

Facebook Comments Box