ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಪ್ರವಾಸದ ವಿವರ
ಸೂಚನೆ: ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

1.4.2011 Shree Durgaparameshvari temple, Kitre, Bhatkal, Karavara
2.4.2011 Shree Kshetra Sigandhoor, Sagara Tq, Shimoga Dist 08186-210555
3.4.2011 Shree Kshetra Sigandhoor, Sagara Tq, Shimoga Dist 08186-210555
4.4.2011 Sri Seetarama, Bangalagallu, Sagar Tq, Shimoga Dist 08186-210560
5.4.2011 Sri M.R. Subbarao, Mugalodi, Sagar Tq, Shimoga Dist 08186-245020
6.4.2011 Shri Rama Mandira, Maravante, Kundapura Tq, Udupi Dist 9902008600
7.4.2011 Shree Ramachandrapura Math, Hosanagar, Shimoga Dist 08185-256050
8.4.2011 Shree Ramachandrapura Math, Hosanagar, Shimoga Dist 08185-256050
9.4.2011 Shree Ramachandrapura Math, Hosanagar, Shimoga Dist 08185-256050
10.4.2011 Shree Ramachandrapura Math, Hosanagar, Shimoga Dist 08185-256050
11.4.2011 Shree Ramachandrapura Math, Hosanagar, Shimoga Dist 08185-256050
12.4.2011 Shree Ramachandrapura Math, Hosanagar, Shimoga Dist 08185-256050
13.4.2011 Shree Ramachandrapura Math, Hosanagar, Shimoga Dist 08185-256050
14.4.2011 Sri Jayaprakash, Mattikoppa, Sagar Tq, Shimoga Dist
15.4.2011 Sri Keshavanantha Temple Kogodu, Sagar Tq, Shimoga Dist 08183-231949
16.4.2011 Shri Krishna Kalyana Mantapa, Hubli, Dharwad Dist 9980757244
17.4.2011 Sri Raghavendra Banadakoppa, Soraba Tq, Shimoga Dist
18.4.2011 Sri Shankara Hebbara, Sagar, Shimoga Dist 08183-228822
19.4.2011 Sri Narayanaswami Bhat, Chaduravalli, Sagar Tq, Shimoga Dist 08186-210561
20.4.2011 Sri Shankara Bhat, Varadamoola, Sagar Tq, Shimoga Dist 08183-265863
21.4.2011 Sri Sheshagiriyappa, Horabailu, Soraba Tq, Shimoga Dist. 08184-252328
22.4.2011 Sri Sheshagiriyappa, Horabailu, Soraba Tq, Shimoga Dist.
23.4.2011 Sri Murali Lakshminarayana Hegade, Hareeshi, Soraba Tq. Shimoga Dist. 08184-253314
24.4.2011 Sri Mahaganapathi Temple, Jataka, Siddapura tq, Uttara Kannada Dist 9381275431
25.4.2011 Shri Durga Vinayaka Temple, Vajigadde,  Siddapura tq, Uttara Kannada Dist 08389-248159
26.4.2011 Sri Vishwanatha M Hegde, Almane, Siddapura Tq, Uttara Kannada Dist. 08384-272205
27.4.2011 Sri Vishwanatha M Hegde, Almane, Siddapura Tq, Uttara Kannada Dist. 08384-272205
28.4.2011 Shri Mahishamardhini Durgadevi Temple, Devimane, Uttara Kannada Dist. 08384-272205
29.4.2011 Shri Mahishamardhini Durgadevi Temple, Devimane, Uttara Kannada Dist. 08384-272205
30.4.2011 Sri Manjunatha Suvarnagadde, Honnavara, Uttara Kannada Dist. 9448434988

14.3.11…….Sarvaikaadashee

18.3.11……Poornimaa.

Facebook Comments